Nota prawna dot. wiadomości E-Mail

Niniejsza wiadomość zawiera poufne lub uprzywilejowane informacje i jest do wyłącznego użytku przez adresata/-ów. Bezprawne ujawnienie, przekazywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystywanie bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje jest zabronione. Jeśli uważasz, że otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy bezzwłocznie poinformować nadawcę i usunąć go z systemu.

Diese Nachricht enthält vertrauliche oder geschützte Informationen und ist ausschließlich für den/die Adressaten bestimmt. Die unbefugte Weitergabe, Mitteilung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung der hierin enthaltenen Informationen oder Vornahme auf sie basierende Maßnahmen sind untersagt. Wenn Sie glauben, dass Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte umgehend den Absender und löschen Sie sie aus dem System.

This message contains confidential or proprietary information and is intended solely for the addressee(s). The unauthorized transmission, communication, reproduction, dissemination or other use of the information contained herein or any action based on it is prohibited. If you believe that you have received this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and delete it from the system.


UWAGA: Wysłanie maila, którego Państwo otrzymali nie wymaga uzyskania od Państwa zgody a tym samym nie stanowi naruszenia przepisów prawa.

Uzasadnienie:

  1. Na gruncie RODO, zgodnie z motywem (47) „Podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora (..) . Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”. Oznacza to, że podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  2. Na gruncie Ustawy o Świadczeniu Usług Elektronicznych – korespondencja elektroniczna nie wymaga uzyskania zgody na przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ponieważ od 21 stycznia 2013 r. zmianie uległa treść art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE), który obecnie stanowi, „Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.” Zgodnie zatem ze znowelizowanym brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – dozwolone jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej na firmowy adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 listopada 2002 r. (II SA 3389/2001) – jeżeli przedsiębiorca objął zakresem danych indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe, w sytuacji gdy dane te pokrywają się, nie może on jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobowych, które są wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. (II SA/Wa 1009/2011).
  3. Na gruncie Prawa Telekomunikacyjnego i zapisów Art. 172 – nie jest wymagane wyrażenie zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego dla celów marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w sytuacji, gdy nie używa automatycznych systemów wywołujących, co w aktualnym kontekście ma miejsce.

Klauzula informacyjna (RODO)

wymagana wyłącznie w przypadku, gdy Państwa email stanowi daną osobową

  1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dezor s.c., ul. Kościelna 37, 41-100 Ruda Śląska.
  2. Zakres Państwa danych przetwarzanych stanowi Państwa adres email.
  3. Państwa dane pozyskano z ogólnodostępnych baz firm online oraz dostępnych stron WWW w celu komunikacji z Państwem związanej z inicjatywami naszej firmy.
  4. Dane przechowywane będą do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
  5. Odbiorcą Państwa danych są podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa. Ponadto dostęp do tych danych mogą otrzymać podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę procesów, takie jak banki, hostingodawca, dostawca systemu CRM, biuro rachunkowe.
  6. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem support@igelbox.com.
Shopping Cart
Przewiń do góry