« Powrót do poprzedniej strony

Dla firmy

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych …

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Więcej »

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika – orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Orzeczenie sądu o …

Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Więcej »

Teczka pracownicza – wstęp

Jak wynika z rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika teczkę osobową. I nie jest to po prostu zbiór różnych „papierów” z nazwiskiem pracownika na górze. Jej kształt jest dokładnie określony: po pierwsze – musi mieć …

Teczka pracownicza – wstęp Więcej »

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy

Zgodnie z art. 42 § l kp, przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę powinno być dokonane na piśmie. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem …

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy Więcej »

Ochrona pracy pracowników młodocianych – urlopy wypoczynkowe

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Jednakże w roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo …

Ochrona pracy pracowników młodocianych – urlopy wypoczynkowe Więcej »

Rozwiązywanie umów o pracę

Zgodnie z art. 30 § l Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem czasu na który była zawarta, Wyliczenie sposobów rozwiązania umowy o pracę w art. …

Rozwiązywanie umów o pracę Więcej »

Ochrona pracy pracowników młodocianych – czas pracy pracownika młodocianego

Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki, w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa …

Ochrona pracy pracowników młodocianych – czas pracy pracownika młodocianego Więcej »

Treść umowy o pracę

Przepis art. 29 Kodeksu pracy określa: wymagania, jakim powinna odpowiadać treść każdej umowy o pracę; oraz formę, w jakiej umowa ta powinna być zawarta. Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. Forma ta nie jest zastrzeżona w Kodeksie pracy pod rygorem nieważności. Umowa o pracę określa strony umowy, …

Treść umowy o pracę Więcej »

Ochrona pracy pracowników młodocianych – ochrona zdrowia młodocianego

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz wyda orzeczenie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres …

Ochrona pracy pracowników młodocianych – ochrona zdrowia młodocianego Więcej »

Shopping Cart
Przewiń do góry