« Powrót do poprzedniej strony

Wypadki przy pracy

Udostępnij na Twoich social media:

Wypadkiem przy pracy jest każde zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i mające związek z pracą. Należy w tym miejscu nadmienić, czym konkretnie są składniki zdarzenia, które pozwalają uznać wypadek jako wypadek przy pracy.

  • zdarzenie nagłe – zgodnie z orzecznictwem sądowym, zdarzenie nagłe to zdarzenie, które nie trwa dłużej niż wynosi czas jednej zmiany roboczej;
  • uraz – przerwanie lub uszkodzenie ciągłości tkanek lub narządów spowodowane przyczyną zewnętrzną,
  • przyczyna zewnętrzna – określa to, że zdarzenie jest wypadkiem przy pracy tylko wtedy, kiedy nastąpiło na skutek działania czynników zewnętrznych spowodowanych np. działaniem elementów ruchomych, działaniem zbyt wysokich lub niskich temperatur, działaniem energii elektrycznej, działaniem substancji chemicznych, wysiłkiem fizycznym, śliskich lub nierównych posadzek oraz potknięć pracownika.
  • związek z pracą – występuje, gdy pracownik dozna urazu w związku z wykonywaniem swych obowiązków wynikających ze stosunku pracy bądź związanych z nim. Związek z pracą zachodzi w szczególności, gdy pracownik wykonuje zwykłe czynności pracownicze lub polecenia przełożonych, wykonuje prace na rzecz pracodawcy bez polecenia, oraz podczas drogi z siedziby firmy na miejsce wykonywania pracy.

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i dokonać ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Każdy wypadek musi zakończyć się opracowaniem zalecenia dla pracodawcy w celu poprawy ochrony zdrowia i życia pracowników.

Po każdym zgłoszonym zdarzeniu pracodawca jest zobowiązany powołać zespół powypadkowy składający się z co najmniej dwóch osób. Zespół ten przeprowadza dochodzenie powypadkowe oraz opracowywuje protokół powypadkowy w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia wypadku. Po opracowaniu protokołu i zatwierdzeniu go przez pracodawcę, zespół powypadkowy dostarcza protokół powypadkowy poszkodowanemu niezwłocznie. Protokół powypadkowy jest jedynym dokumentem, który uprawnia do jakichkolwiek roszczeń z tytułu wypadków przy pracy. Protokół ten pracodawca ma obowiązek przechowywać przez 10 lat.

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy a dodatkowo prokuraturę w przypadku wystąpienia wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego o cechach wypadku ciężkiego i śmiertelnego.

Ponadto pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry