« Powrót do poprzedniej strony

Wygaśnięcie umowy o pracę

Udostępnij na Twoich social media:

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Wygaśnięcie umowy o pracę jest to ustanie umowy z mocy zdarzenia określonego w ustawie, nie będącego czynnością prawną. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie umowy o pracę są określone w prawie pracy wyczerpująco. Skutku tego nie mogą wiec wywołać zdarzenia faktyczne, z którymi ustawa nie łączy ustania stosunku pracy, zwanego wygaśnięciem stosunku pracy, np. porzucenie pracy przez pracownika. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, nie ma wymogu składania oświadczenia woli, czy nawet zawiadamiania pracownika o tym fakcie.

Artykuł 63 wymienia dwie grupy sytuacji, z którymi prawo łączy wygaśnięcie stosunku pracy, tj. określone w kodeksie pracy i określone w przepisach szczególnych (pozakodeksowych). Kodeks pracy przewiduje wygaśnięcie stosunku pracy w sytuacji:

  1. śmierci pracownika,
  2. śmierci pracodawcy,
  3. 3-miesięcznej nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania,
  4. niezgłoszenia przez pracownika powrotu do pracy w ciągu 7 dni po rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru u innego pracodawcy.

Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy przepisów pozakodeksowych powodują w szczególności następujące zdarzenia:

  1. niezgłoszenie przez pracownika powrotu do pracy w ciągu 30 dni po odbyciu czynnej służby wojskowej, chyba, że niezachowanie tego terminu nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy,
  2. wykreślenie przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych,
  3. zdarzenia wiązane z wygaśnięciem stosunku pracy przez niektóre pragmatyki służbowe, np. utrata obywatelstwa polskiego, praw publicznych czy orzeczenie wydalenia ze służby.
Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry