« Powrót do poprzedniej strony

Treść umowy o pracę

Udostępnij na Twoich social media:

Przepis art. 29 Kodeksu pracy określa:

 1. wymagania, jakim powinna odpowiadać treść każdej umowy o pracę; oraz
 2. formę, w jakiej umowa ta powinna być zawarta.

Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. Forma ta nie jest zastrzeżona w Kodeksie pracy pod rygorem nieważności. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 1. rodzaj pracy,
 2. miejsce wykonywania pracy,
 3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników tego wynagrodzenia i ich wysokości,
 4. wymiar czasu pracy,
 5. termin rozpoczęcia pracy.

Pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o:

 1. obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 2. częstotliwości i terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 3. urlopie wypoczynkowym
 4. długości okresu wypowiedzenia umowy,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o:

 1. porze nocnej,
 2. miejscu terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
 3. przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy
 4. przyjętym sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy
 5. o objęciu ich/bądź nie układem zbiorowym pracy.
Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry