« Powrót do poprzedniej strony

Rozwiązywanie umów o pracę

Udostępnij na Twoich social media:

Zgodnie z art. 30 § l Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się

 1. na mocy porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
 4. z upływem czasu na który była zawarta,

Wyliczenie sposobów rozwiązania umowy o pracę w art. 30 § l pkt. l ma charakter wyczerpujący. Oznacza to, że zarówno strony układu zbiorowego, jak i strony umowy nie mogą ustanawiać innych sposobów rozwiązywania umowy. Nie mogą też łączyć czy modyfikować poszczególnych sposobów.

Na mocy porozumienia stron może ulec rozwiązaniu każda umowa o pracę. Skoro strony mogą zgodnym oświadczeniem woli nawiązać stosunek pracy, to również w ten sam sposób mogą go rozwiązać. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może nastąpić z inicjatywy każdej ze stron stosunku pracy. Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron występuje z taką propozycją. Bez znaczenia jest przyczyna, dla której strony zdecydowały się rozwiązać umowę. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron następuje w terminie ustalonym przez strony.

Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wymaga złożenia przez stronę stosunku pracy – pracodawcę lub pracownika – jednostronnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej zarówno na czas określony jak i nieokreślony uzależniony jest od stażu u danego pracodawcy i wynosi:

 1. dwa tygodnie, jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż sześć miesięcy,
 2. jeden miesiąc, jeżeli okres zatrudnienia wynosi co najmniej sześć miesięcy,
 3. trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Inną formą umowy o prace na czas określony jest umowa na okres próbny. Okres trwania umowy o pracę na okres próbny nie może przekroczyć 3 miesięcy. Wtedy to również przysługuje prawo do wypowiedzenia tej umowy z zachowaniem okresów wypowiedzenia, które zgodnie z art. 34 kp kształtują się następująco:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie ,
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Na mocy art 30 § 4 Kodeksu pracy, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Przyczynowość obejmuje trzy elementy:

 1. obowiązek istnienia przyczyny,
 2. podanie przyczyny związkowi zawodowemu (jeżeli organizacja związkowa reprezentuje pracownika),
 3. wskazanie przyczyny w piśmie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę.

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę powinna być sformułowana w sposób konkretny i szczegółowy. Brak tak określonej przyczyny może stać się okolicznością, która spowoduje, że sąd pracy uzna takie wypowiedzenie za niezgodne z przepisami prawa pracy i przywróci pracownika do pracy lub zasądzi odszkodowanie. Powodem rozwiązania umowy o pracę, zgodnie z najnowszym orzecznictwem, może być na przykład brak dyscypliny pracy, utrata zaufania lub nieumiejętność pracy w zespole. Nie może stać się przyczyną natomiast okoliczność pozorna, nieprawdziwa, lub niespełnianie oczekiwań pracodawcy, które to sformułowanie Sąd Najwyższy uznał za zbyt ogólne.

W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania lub żądania przywrócenia do pracy, bądź odszkodowania. Zostało to potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego, zgodnie z którym brak pouczenia pracownika przez pracodawcę o prawie do odwołania się od wypowiedzenia oraz o terminie dokonania tej czynności może stanowić okoliczność usprawiedliwiającą unieważnienie wypowiedzenia.

Strony umowy o pracę mogą się umówić, że w okresie wypowiedzenia pracownik nie będzie świadczył pracy (zachowując prawo do wynagrodzenia). Skoro bowiem strony mogą w każdej chwili rozwiązać stosunek pracy, czy też skrócić okres wypowiedzenia, tym bardziej mogą zrezygnować ze świadczenia pracy.

W okresie wypowiedzenia umowy o prace dokonanego przez pracodawcę, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia wynosi:

 1. 2 dni robocze, w okresie wypowiedzenia jednomiesięcznego i 2 tygodniowego
 2. 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.
Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry