« Powrót do poprzedniej strony

Rodzaje umów o pracę

Udostępnij na Twoich social media:

Zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy pracodawca ma możliwość zawarcia jednej z trzech rodzajów umów:

  • umowę o pracę na okres próbny
  • umowę o pracę na czas określony
  • umowę o pracę na czas nieokreślony.

Tym samym nie ma już umów na zastępstwo oraz na czas wykonywania określonej pracy. Nie są one już odrębnymi rodzajami umów o pracę, ale nie oznacza to, że pracodawca nie może ich zawrzeć z pracownikiem. Są definiowane jako umowy na czas określony. Pracodawca może zaangażować do pracy na czas określony pracownika, w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności. Celem umowy jest powierzenie kompetentnej osobie wykonywania zadań o charakterze dorywczym lub sezonowym, przez zdefiniowany okres. 

Umowy terminowe mogą być zawierane z pracownikami na okres maksymalnie do 3 lat (3 miesiące umowy na okres próbny oraz 33 miesiące umowy na czas określony). Po upływie tego czasu umowy będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony. Liczba umów terminowych z jednym pracodawcą nie może przekraczać trzech – czwarta umowa musi już zostać zawarta na czas nieokreślony. Nie ma tu znaczenia okres pomiędzy zawarciem kolejnych umów na czas określony. W przypadku umowy na okres próbny zgodnie z art. 25 § 3 kp istnieje możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę i ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy.

Wyjątkiem od tych zasad jest zatrudnienie na zastępstwo, na czas kadencji, przy pracy dorywczej lub sezonowej, a także w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie – jeżeli zawarcie umowy  na czas określony w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. W tym ostatnim przypadku, pracodawca w ciągu 5 dni od zawarcia umowy powinien zawiadomić o tym fakcie właściwego okręgowego inspektora pracy (w formie pisemnej lub elektronicznej).

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry