« Powrót do poprzedniej strony

Ogólne zasady BHP w zakładzie

Udostępnij na Twoich social media:

Poniżej przykład, propozycja zasad, które mogą być wprowadzone w zakładzie, aby praca była bezpieczniejsza dla wszystkich. Nawet jako tzw. instrukcja BHP dot. ogólnych zasad BHP w zakładzie pracy.


ABY UNIKNĄĆ WYPADKU KAŻDY ZATRUDNIONY PRACOWNIK POWINIEN ZNAĆ I PRZESTRZEGAĆ OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

 1. Poruszać się po terenie zakładu wyłącznie drogami wytyczonymi do tego celu.
 2. Drogi i przejścia biegnące przez stanowiska pracy utrzymywać w należytym porządku.
 3. Przy niebezpiecznych pracach obowiązkowo używać sprzętu ochrony osobistej jak: okulary ochronne, maski, zasłony itp.
 4. Walczyć ze złą organizacją pracy.
 5. O zauważonym niebezpieczeństwie zagrażającym życiu pracowników niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
 6. Miejsce pracy oraz powierzone sobie maszyny, urządzenia, narzędzia,przyrządy, utrzymywać w czystości, porządku i stanie zdolnym do pracy. Ewentualne niedomagania oraz przeszkody zgłaszać przełożonemu.
 7. Przed przystąpieniem do pracy narzędzia i przyrządy zbadać, a uszkodzone oddać na czas naprawy by zapobiec całkowitemu zniszczeniu lub ewentualnemu wypadkowi.
 8. Zapoznać się z maszyną, narzędziami, i urządzeniami technicznymi znajdującymi się na stanowisku pracy oraz przestrzegać bezpiecznych metod pracy na tych maszynach i urządzeniach.
 9. Używać przyrządów usprawniających i zabezpieczających zgodnie z ich przeznaczeniem, w razie niepewności zgłosić się do przełożonego.
 10. Szczegółowo znać przepisy BHP dotyczące stanowiska pracy oraz obsługiwanych maszyn i urządzeń. Zapoznać się z instrukcjami bezpiecznej obsługi tych maszyn i urządzeń.
 11. Dbać o higienę osobistą i ogólną.
 12. Aby uniknąć wypadku podczas pracy w zespole, nie działać na własną rękę lecz porozumiewać się z przełożonym.
 13. Zgłaszać wnioski i uwagi mogące podnieść bezpieczeństwo pracy.
 14. Utrzymywać porządek i czystość w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, szatniach, itp.

PAMIĘTAJ, ŻE WYPADKI PRZY PRACY POWODUJĄ DUŻE STRATY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE, W ZWIĄZKU Z TYM DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W MYŚL PRZEPISÓW BHP ZABRANIA SIĘ PRACOWNIKOM:

 1. Rozpoczynania i prowadzenia rozmów podczas pracy, gdyż to odwraca uwagę od wykonywanych czynności.
 2. Wywoływania na terenie pracy awantur i bójek, robienia złośliwych żartów i nietaktownego postępowania ze współpracownikami.
 3. Rozpoczynania i wykonywania prac, których nie zlecił przełożony.
 4. Uruchamiania i obsługiwania maszyn innych niż wyznaczone.
 5. Usuwania istniejących ochron i zabezpieczeń przy maszynach czy innych urządzeniach, oczyszczania maszyn i urządzeń będących w ruchu.
 6. Opuszczania miejsca pracy bez wiedzy i pozwolenia przełożonego
 7. Palenia tytoniu i wchodzenia z niezabezpieczonym światłem do pomieszczeń oznaczonych napisem „zakaz palenia”.
 8. Porzucania zapałek i niedopałków na podłogę oraz zaśmiecania zakładu innymi odpadami.
 9. Dotykania przewodów elektrycznych, gazowych, silników i urządzeń , nawet gdyby nie znajdowały się w ruchu pod napięciem.
 10. Spożywania na terenie zakładu napojów alkoholowych oraz przychodzenia do w stanie nietrzeźwym.
 11. Stosowania na terenie zakładu środków odurzających oraz wykonywania pod ich wpływem pracy.
 12. Samodzielnego naprawiania uszkodzonych urządzeń.
 13. Stosowania niebezpiecznych metod pracy.
 14. Dźwigania ciężarów przez jedną osobę (mężczyzna 50 kg, kobieta 20 kg).

POLECA SIĘ NATOMIAST, ABY KAŻDY PRACOWNIK

 1. Żądał zatrzymania maszyn, silnika kiedy trzeba wykonać rękoma jakąkolwiek czynność w instalacji.
 2. Zabezpieczał maszynę przeznaczoną do naprawy w ten sposób, żeby sama nie mogła się włączyć, a także zawieszał znaki ostrzegające, że tej maszyny nie wolno uruchamiać.
 3. Meldował przełożonym o zauważonych brakach i niedociągnięciach w zakresie BHP na stanowisku pracy.
 4. Zawiadamiał natychmiast przełożonych o każdym wypadku przy pracy, w drodze do i z pracy,
 5. Ściśle stosował się do przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie danego zakładu pracy.
Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry