« Powrót do poprzedniej strony

Ochrona pracy pracowników młodocianych – Wiadomości ogólne

Udostępnij na Twoich social media:

Zatrudnianie pracowników młodocianych poddane zostało szczególnemu reżimowi prawnemu. Ze względu na właściwości psychofizyczne młodocianych, niezbędne jest objęcie ich wzmożoną ochroną w procesie pracy. W podobnej sytuacji prawnej znajdują się także kobiety oraz pracownicy niepełnosprawni. W doktrynie prawa pracy przyjmuje się, że ochrona pracy ww. kategorii pracowników ma tzw. szerszy charakter. Obok bowiem przepisów bezpośrednio dotyczących ochrony życia i zdrowia w procesie pracy, obejmuje również normy, które mają pośredni wpływ na stan zdrowia pracowników (np. przepisy określające wymiar czasu pracy i urlopu wypoczynkowego).

Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  1. ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową
  2. przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu

Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego (art. 191 § l – 2 kp).

Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych (art. 193 kp).

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony. Umowa, która zawierana jest z pracownikiem młodocianym powinna w szczególności określać:

  1. rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
  2. czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
  3. sposób dokształcania teoretycznego,
  4. wysokość wynagrodzenia (art 194,195 § l kp).

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

  1. niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o prace lub obowiązku dokształcania się. pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
  2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  3. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  4. stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat, chyba, że uzyskał on kwalifikacje zawodowe przez naukę w szkole.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych w związku z dokształcaniem się.

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry