« Powrót do poprzedniej strony

Czym jest układ zbiorowy pracy

Udostępnij na Twoich social media:

Układ zbiorowy pracy to forma szczególnego porozumienia między pracodawcą a związkami zawodowymi. Układy zbiorowe mogą określać szerzej uprawnienia pracowników pracujących w danej branży lub zakładzie. Mówiąc bardziej ogólnie, mogą określać lepsze warunki np. wynagradzania niż te zawarte w Kodeksie pracy.

Układ zawiera się w formie pisemnej na czas nieokreślony lub na czas określony. W układzie ustała się zakres jego obowiązywania oraz wskazuje siedziby stron układu. Przed upływem terminu obowiązywania układu zawartego na czas określony strony mogą przedłużyć jego obowiązywanie na czas określony lub uznać układ za zawarty na czas nieokreślony. Treść postanowień układu wyjaśniają wspólnie jego strony. Wyjaśnienia treści postanowień układu, dokonane wspornic przez strony układu, wiążą takie strony, które zawarły porozumienie o stosowaniu tego układu. Wyjaśnienia udostępnia się stronom porozumienia.

Sposoby rozwiązania układów zbiorowego pracy:

  1. na podstawie zgodnego oświadczenia stron,
  2. z upływem okresu, na który został zawarty,
  3. z upływem okresu wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze stron.

Oświadczenie stron o rozwiązaniu układu oraz wypowiedzenie układu następuje w formie pisemnej. Okres wypowiedzenia układu wynosi trzy miesiące kalendarzowe, chyba że strony w układzie postanowią inaczej (art. 2417).

Układ podlega wpisowi do rejestru prowadzonego dla:

  1. układów ponadzakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy
  2. układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora pracy.

Układ zawarty zgodnie z prawem podlega rejestracji w ciągu:

  1. trzech miesięcy – w odniesieniu do układu ponadzakładowego,
  2. jednego miesiąca – w odniesieniu do układu zakładowego — od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez jedną ze stron układu (art. 24111).

Układ wchodzi w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania (art. 24112). Układ zawiera się dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez pracodawców objętych jego postanowieniami, chyba że strony w układzie postanowią inaczej. Układem mogą być objęte osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy; układem mogą być również objęci emeryci i renciści.

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry