« Powrót do poprzedniej strony

Czym jest regulamin pracy?

Udostępnij na Twoich social media:

Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników

(art. 1041 kp)

Regulamin pracy jest aktem wykonawczym do Kodeksu pracy, a więc jest zbiorem przepisów niższej rangi. Zajmuje wraz z regulaminem wynagradzania najniższe miejsce w hierarchii źródeł prawa pracy, zatem nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż wyższej rangi przepisy prawa pracy, czyli na przykład Kodeks pracy lub układ zbiorowy. Na przykład, jeżeli nastąpi skrócenie czasu pracy w układzie zbiorowym, należy w regulaminie zmienić godziny początku i końca pracy. Regulamin pracy ma wyznaczony w art 1041 Kodeksu pracy obowiązkowy zakres spraw, które powinny zostać w nim uregulowane. Należą do nich m.in. organizacja pracy, system i rozkład czasu pracy, pora nocna, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, a także przepisy o karach stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Tryb ustanowienia regulaminu pracy zależny jest od tego, czy u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa. W przypadku gdy w zakładzie pracodawcy nie ma związków zawodowych, regulamin pracy ustala pracodawca samodzielnie, a jeżeli działają związki zawodowe, pracodawca ustala regulamin pracy w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W razie nieuzgodnienia treści regulaminu pracy w ustalonym przez strony terminie, pracodawca ustala go samodzielnie. Pracodawca nie ma zatem prawnej konieczności uzyskiwania zgody związków zawodowych na wprowadzenie regulaminu. W razie nieudanych negocjacji wprowadza regulamin ustalony przez siebie. Zgodnie z art 1043 Kodeksu pracy, regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu przed rozpoczęciem przez niego pracy. Podanie do wiadomości w sposób przyjęty u danego pracodawcy oznacza wszelkie formy umożliwiające wcześniej zatrudnionym pracownikom zapoznanie się z jego treścią (np. wywieszenie na tablicy ogłoszeń, pozostawienie w recepcji, czy indywidualne wręczenie każdemu pracownikowi).

Regulamin pracy jest aktem, który musi być ustanowiony, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników, chyba że organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników reguluje układ zbiorowy pracy.

Udostępnij na Twoich social media:
Shopping Cart
Przewiń do góry