« Powrót do poprzedniej strony

Miesiąc: Listopad 2021

Szkolenia BHP pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Pierwsze takie szkolenie powinno się odbyć do 6 miesięcy od objęcie stanowiska lub od momentu zatrudnienia pierwszego pracownika. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane – nie rzadziej niż co 5 lat.

Okoliczności nie będące dyskryminowaniem bezpośrednim lub pośrednim

Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na: niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i …

Okoliczności nie będące dyskryminowaniem bezpośrednim lub pośrednim Więcej »

Formy szkoleń BHP

Szkolenie BHP może być przeprowadzone w formie: instruktażu – rozumie się przez to formę szkolenia o czasie trwania nie krótszym niż 2 godziny lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy; kursu …

Formy szkoleń BHP Więcej »

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy wydaje pracodawca osobie zatrudnionej obowiązkowo po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy (art. 97 kp) jeżeli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni, pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi …

Świadectwo pracy Więcej »

Szkolenia BHP – informacje ogólne

Podstawa prawna: art. 2372 – 2375 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych …

Szkolenia BHP – informacje ogólne Więcej »

Równe traktowanie w stosunkach pracy

Pracownicy powinni być równo traktowani w stosunkach pracy w zakresie: nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy warunków zatrudnienia awansowania, oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Kryteria, którymi pracodawca nie może się posługiwać różnicując sytuacje pracowników (kryteria dyskryminacyjne) to w szczególności: pleć, wiek, niepełnosprawność. rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, …

Równe traktowanie w stosunkach pracy Więcej »

Wypadki przy pracy

Wypadkiem przy pracy jest każde zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć i mające związek z pracą. Należy w tym miejscu nadmienić, czym konkretnie są składniki zdarzenia, które pozwalają uznać wypadek jako wypadek przy pracy. zdarzenie nagłe – zgodnie z orzecznictwem sądowym, zdarzenie nagłe to zdarzenie, które nie …

Wypadki przy pracy Więcej »

Wygaśnięcie umowy o pracę

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie oraz w przepisach szczególnych. Wygaśnięcie umowy o pracę jest to ustanie umowy z mocy zdarzenia określonego w ustawie, nie będącego czynnością prawną. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie umowy o pracę są określone w prawie pracy wyczerpująco. Skutku tego nie mogą wiec wywołać zdarzenia faktyczne, z którymi …

Wygaśnięcie umowy o pracę Więcej »

Shopping Cart
Przewiń do góry