« Powrót do poprzedniej strony

Miesiąc: październik 2021

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć umowę z lekarzem medycyny pracy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników oraz na swój koszt kierować pracowników na odpowiednie badania lekarskie. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: osoby przyjmowane do pracy. pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki …

Profilaktyczna ochrona zdrowia Więcej »

Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Zgodnie z art 55 kp, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. Pracownik może rozwiązać …

Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia Więcej »

Ocena ryzyka zawodowego – metoda

Identyfikację zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy przeprowadzono drogą : obserwacji procesu pracy wywiadu z pracownikami analiza wypadków analiza rocznej BHP Dla oszacowania prawdopodobieństwa szkód oraz wartościowania ryzyka zawodowego zastosowano metodę Risk Score . METODA RISK SCORE jest jakościową, wskaźnikową metodą oceny ryzyka, w której określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków …

Ocena ryzyka zawodowego – metoda Więcej »

Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia

W razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracodawcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie. O odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

Ocena ryzyka zawodowego – Podstawy prawne i metodologiczne

Obowiązek oceny ryzyka zawodowego oraz informowania o nim zainteresowanych pracowników spoczywa na pracodawcy. Sposób przeprowadzenia oceny, zasady dokumentowania oraz stosowane działania profilaktyczne wynikają z następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy, z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogólnych …

Ocena ryzyka zawodowego – Podstawy prawne i metodologiczne Więcej »

Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w rym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. O przywróceniu do pracy lub odszkodowaniu orzeka sąd pracy. Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie …

Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia Więcej »

Ocena ryzyka zawodowego – Wstęp

Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywana pracą, powodujące straty w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych. Po wprowadzeniu zmian w kodeksie pracy umieszczony został w art. 226 zapis dotyczący obowiązków związanych z szeroko pojętym ryzykiem zawodowym: „Pracodawca: ocenia i dokumentuje …

Ocena ryzyka zawodowego – Wstęp Więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty uprawnień kierowniczych …

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika Więcej »

Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywanej pracy

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany: niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony, niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne. W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia …

Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywanej pracy Więcej »

Shopping Cart
Przewiń do góry