« Powrót do poprzedniej strony

Miesiąc: sierpień 2021

Ochrona pracy pracowników młodocianych – ochrona zdrowia młodocianego

Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy oraz badaniom okresowym i kontrolnym w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz wyda orzeczenie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres …

Ochrona pracy pracowników młodocianych – ochrona zdrowia młodocianego Więcej »

Ochrona pracy pracowników młodocianych – zatrudnienie przy lekkich pracach

Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz …

Ochrona pracy pracowników młodocianych – zatrudnienie przy lekkich pracach Więcej »

Przejęcie zakładu pracy na innego pracodawcę

Zgodnie z przepisem art. 231 Kodeksu pracy w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Na mocy tego przepisu stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi w zakładzie lub w jego części z chwilą przejęcia zakładu pracy trwają nadal, z tą …

Przejęcie zakładu pracy na innego pracodawcę Więcej »

Ochrona pracy pracowników młodocianych – Wiadomości ogólne

Zatrudnianie pracowników młodocianych poddane zostało szczególnemu reżimowi prawnemu. Ze względu na właściwości psychofizyczne młodocianych, niezbędne jest objęcie ich wzmożoną ochroną w procesie pracy. W podobnej sytuacji prawnej znajdują się także kobiety oraz pracownicy niepełnosprawni. W doktrynie prawa pracy przyjmuje się, że ochrona pracy ww. kategorii pracowników ma tzw. szerszy charakter. Obok …

Ochrona pracy pracowników młodocianych – Wiadomości ogólne Więcej »

Test na stosunek pracy

Zgodnie z art. 22 kp zatrudnienie w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Aby zatrudnienie miało charakter stosunku pracy, musi spełniać wszystkie poniższe cechy: podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy odpłatność wykonywanej pracy wykonywanie pracy osobiście przez pracownika powtarzalność pracy w …

Test na stosunek pracy Więcej »

Urlopy bezpłatne

Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Nie ma prawnej możliwości aby pracodawca mocą jednostronnej decyzji skierował pracownika na urlop bezpłatny. Taką decyzje może podjąć tylko pracownik. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, …

Urlopy bezpłatne Więcej »

Czym jest regulamin wynagradzania?

Zgodnie z przepisem art. 772 Kodeksu pracy, pracodawca ustala w regulaminie wynagradzania warunki wynagradzania pracowników, oraz może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Do grupy postanowień regulaminu ustalających warunki wynagradzania zaliczyć należy wszelkie postanowienia odnoszące się do systemu wynagradzania, składników wynagrodzenia i ich wysokości zasad przyznawania nagród …

Czym jest regulamin wynagradzania? Więcej »

Shopping Cart
Przewiń do góry